workimg
  • 8 kwietnia 2019
  • PHP

Composer - instalacja oraz krótkie wprowadzenie

Composer jest to narzędzie do zarządzania pakietami (bibliotekami) stworzone z myślą o języku programowania PHP.

W tym artykule skupimy się na jego instalacji, być może w przyszłości napiszemy o nim kilka zdań więcej.

Instalacja Windows

Instalacja composera w systemie Windows, sprowadza się do pobrania odpowiedniego pliku instalacyjnego (https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#installation-windows) oraz jego uruchomienia na naszym komputerze / serwerze.

UWAGA! Aby composer był widoczny, należy zresetować otwartą konsole.

Instalacja Linux / MacOS

Instalacje composera w systemach unixowych, sprowadza się do wykonania poniższych operacji.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Po wykonaniu tych operacji, należy jedynie sprawić żeby compose był widoczny globalnie na całym serwerze. Aby tego dokonać należy wykonać komendę:

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

W tym artykule to wszystko, zachęcam do zapoznania się z pozostałymi treściami na naszym blogu.